7 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Koşulsuz İade Süresi

Koşulsuz İade Süresi

 

Resmi gazetede açıklanan yasa değişikliği ile tüketiciyi koruma altına alana düzenlemeler yapılmış olup ayıplı malın satın alınması halinde 6 aya kadar koşulsuz iade şartı getiriliyor.

Ayıplı ürünün, tüketiciye teslim edilmesi anında, taraflar ile kararlaştırılmış olan örneğe yada modele uygun olmaması ya da beklenen olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Ambalajda, etiket de, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet ortamında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerin bir veya birden fazlasının olmaması durumunda; satıcı tarafında bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilebilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılayamadığı, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklik içeren mallar da ayıplı mal olarak kabul edilir.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

Koşulsuz iade 6 aya çıkıyor,

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Anapara Koruma Amaçlı Yatırım Fonu nedir?

Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Luiz Adriano Galatasaray a geliyor mu?

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

#Koşulsuz iade süresi 6 aya çıkıyor.

#Ayıplı mal karşısında nelere dikkat edilmeli

Soru Cevap

Google aramalarında merak edilen sorulara kısaca cevaplar vermeye çalışacağız;

  • Koşulsuz iade hakkı kalktı mı? Hayır. Bu karar 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanabilecek.
  • 14 gün koşulsuz iade hakkı nedir? Tüketici 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  • Fişsiz iade olur mu? Maliye Bakanlığı tarafından belge düzenine ait mevzuatı gereği iadeye engel teşkil etmez.
  • İade sebebi ne olabilir? Kusurlu ürün, ürün kalitesi beğenmeme, görselle örtüşmeyen ürün, yanlış ürün, beden uymaması ve diğer nedenler
  • Aldığım ürünü iade etmek istiyorum ne yapmalıyım? 6502 sayılı kanun gereği, cayma hakkının kullanılacağının satıcı veya sağlayıcıya 7 yada 14 gün içerisinde bildirilmiş olması yeterlidir.
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir