9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 2021 yılında bir çok gider ve gelir kaleminde olduğu gibi artış gösterdi. Mahkemeler tarafından tüm hukuki yardım işlemleri, taraflar arasında sonlandırılan uyuşmazlıklarda tüm merci kararları gereği ve kanun gereği Mahkemeler tarafından karşı tarafa ödetilmesi gereken avukatlık ücretinin takdirinde 19.03.1969 th ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu ve bu tarifeye ait hükümlerin uygulanması gerektiği bildirilir.

Taraflar arasında geçerli avukatlık ücreti karara bağlanmamış yada karara varılan geçerli avukatlık ücretinin geçersiz olması durumunda, mahkemeler tarafından, dava konusu edilen tutar üzerinden Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği belirtilen avukatlık ücreti altında kalan bir ücret için karar verilemez. Belirtilen tarife 1136 sayılı kanun 164. madde 4.fıkra gereği gerçekleşecek olan akdi avukatlık ücretinin belirlenmesi sürecinde asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Avukatlık Ücreti Hangi Durumlarda Ödenir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı olan avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilene kadar olan dava, iş ve bu işlemler için ödenen ücreti ifade eder. Avukat tarafından takibi gerçekleştirilen dava yada bu işle ilgili olarak düzenlenen dilekçeler ve gerçekleştirilen diğer işlemler için ayrı ücret ödenmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret yada kabulü halinde avukatlık ücreti ödenmez.

Buna karşılık İcra takipleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyizen ve Bölge İdare ve Bölge Adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücret ödenmesini gerektirir. Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu tarife gereği belirlenen ücretin tamamına hak kazanmaktadır.

Bunun dışında kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır. Bunlara ek olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 yılı fiyatlarına ait detayları ekte bulabilir siniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 Yılı Listesi

Dava ve takipler dışındaki hukuki yardımlar, iş takibi konusunda, para değeri olsun yada olmasın hukuki süreç konusunda destek alınması durumunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücretlendirmeye tabidir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 Resmi Gazete duyurusu ektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Panorama 1453 Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Büroda sözlü danışma ilk 1 saate kadar 540 TL
 • Takip eden her saat için 325 TL
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ilk 1 saate kadar 1.125 tl
 • Takip eden her saat için 555 TL
 • Yazılı danışma için ilk 1 saate kadar 1.125 TL
 • Takip eden her saat için 525 TL
 • Her türlü dilekçe yazılması ihbarname ve ihtarname protesto düzenlenmesinde 825 TL
 • Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 • Kira sözleşmesi ve benzeri 1.080TL
 • Tüzük yönetmelik miras sözleşmesi vasiyetname vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 3.280TL
 • Şirket ana sözleşmesi şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.650TL

İş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Bir durumun belgelendirilmesi ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 825TL
 • Bir hakkın doğumu tespiti ve tescili nakli değiştirilmesi sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 1.360TL
 • İpotek tesisi ve öteki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeniyle sürekli sözleşme ile çalışan bankalar finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 325 TL
 • Tüzel kişi tacirlerin Ana sözleşmelerinin onanması bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 6.090TL
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 2.720TL
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 • Duruşmasız ise 11.100TL
 • Duruşmalı ise 19.200TL
 • Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarihinin 3 kısmına göre belirlenir
 • 6502 sayılı kanunu 70 maddesinin 1. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri sebze ve meyve hal hakem heyetleri ile sunulacak hukuki yardımlar bu tarifenin 3 kısmına göre belirlenir ancak üç kısma göre belirlenecek hizmete göre konu işin ücreti ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 740TL

avukatlik asgari ucret tablosu 2021

1136 sayılı kanunun 35.maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret;

 • Yapı kooperatiflerinde 2.270TL
 • Anonim şirketlerde 3.405TL
 • Takip edilen dava takip işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir
BUNUNLA İLGİLİ:  Keşide Tarihinden Önce Çekin Bankaya İbrazı Halinde Ne Olur?

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 3.405TL

Takip edilen dava takip ve işlerde bu tarihe göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

Yargı yerlerinde icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz ihtiyati tedbir delillerin tespiti icranın geri bırakılması ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için
 • Duruşmasız ise 910TL
 • Duruşmalı ise 1.125 tl
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 1.500TL
 • Ortaklığın giderilmesi ve Taksim davaları için 3.405TL
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 • Duruşmasız ise 2.270TL
 • Duruşmalı ise 2.940TL
 • Tüketici mahkemelerinde görülen Kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 2.040TL

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İcra dairelerinde yapılan takipler için 720TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 840 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen davalar ve duruşmalı işler için 1.360TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.360TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1.240TL
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.240TL
 • Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.740TL
 • Sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1.600TL
 • Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.080TL
 • Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.040TL
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.900TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200TL
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.080TL
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200TL
 • Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için 2.270TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için;
 • Duruşmasız ise 2.040TL
 • Duruşmalı ise 3.310TL
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için;
 • İlk derecede görülen davalar için 3.375TL
 • İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 2.040TL
 • İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken işlemleri olan işler için 4.080TL
 • Sayıştay ‘da görülen hesap yargılamaları için;
 • Duruşmasız ise 3.600TL
 • Duruşmalı ise 5.940TL
 • Yargıtay da ilk derecede görülen davalar için 5.940 TL
 • Danıştay ‘da ilk derecede görülen davalar için;
 • Duruşmasız ise 3.600TL
 • Duruşmalı ise 5.940TL
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 3.050TL
 • Uyuşmazlık mahkemesindeki davalar için 3.600TL
 • Anayasa mahkemesinde görülen dava ve işler için;
 • Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar 12.600TL
 • Bireysel başvuru
 • Duruşmalı işlerde 5.940TL
 • Duruşmasız işlerde 3.600TL
 • Diğer dava ve işler 7.425TL
BUNUNLA İLGİLİ:  Şubat 2017 Kira Artış Oranı – Üfe Tüfe Ocak Rakamları

Yargı yerleri ile İcra ve İflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İlk 40.000 TL için % 15
 • Sonra gelen 50.000 TL için % 13
 • Sonra gelen 90.000 TL için % 9.50
 • Sonra gelen 250.000 TL için % 7
 • Sonra gelen 620 bin TL için % 5
 • Sonra gelen 775 bin TL için % 3,50
 • Sonra gelen 1 milyon 275 bin TL için % 1.80
 • 3 milyon 100 bin TL’den yukarısı için % 1

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 Soru Cevap

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 – 2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi rakamlarının makalemizde linki mevcuttur.
 • Avukatlık Asgari Ücret Hesaplama- Ücret hesaplama rakamlarına makalemizden ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Asgari Ücret Tarifesi 2021- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukat Tutma Ücretleri- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukat Vekalet Ücreti 2021- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • 2021 Avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girecek? 2021 yılı başlangıcı ile yürürlüğe girecektir.
 • Avukatlar dava başı ne kadar alır 2021- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık asgari ücret tarifesi yüzde kaç?- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık asgari ücret tarifesi 2021 ne kadar?- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
About Author

Finansçı

10 Comments

 • Çok degeri bilgileriniz icin cok cok teşekkür ederim

 • Avukatlık ücretleri cidden pahalli. İşi düşene Allah yardım etsin

 • Avukatlık asgari ücret 2021 yılında artmış gibi. Avukat işi olanin işi zor. Büroya gittiğinizde çok daha fazla masraf istenebiliyor.

 • Cok teşekürler 🙏🏻

 • avukatlık asgari ücret tablosu bize ne kadar borç çıkabileceğini gösteriyor

 • Avukatlık ücretleri 2021 yılında çok yüksek geldi yine

 • Avukatlık asgari ücret tablosu 2021 yılında bir cok kisinin işine yarayacaktir. Çok degeri bilgiler

 • Avukatlık asgari ücret tarifesi yine şaşırtmadı.

 • Aman avukata işiniz düşmesin. Adamlar öle fahiş rakamlar istiyorlar ki hak arayanın da işi zor arkadaş

 • avukatlık ücret tablosu yine artış yine artış

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir