15 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 2022 yılında bir çok gider ve gelir kaleminde olduğu gibi artış gösterdi. Mahkemeler tarafından tüm hukuki yardım işlemleri, taraflar arasında sonlandırılan uyuşmazlıklarda tüm merci kararları gereği ve kanun gereği Mahkemeler tarafından karşı tarafa ödetilmesi gereken avukatlık ücretinin takdirinde 19.03.1969 th ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu ve bu tarifeye ait hükümlerin uygulanması gerektiği bildirilir.

Taraflar arasında geçerli avukatlık ücreti karara bağlanmamış yada karara varılan geçerli avukatlık ücretinin geçersiz olması durumunda, mahkemeler tarafından, dava konusu edilen tutar üzerinden Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği belirtilen avukatlık ücreti altında kalan bir ücret için karar verilemez. Belirtilen tarife 1136 sayılı kanun 164. madde 4.fıkra gereği gerçekleşecek olan akdi avukatlık ücretinin belirlenmesi sürecinde asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Avukatlık Ücreti Hangi Durumlarda Ödenir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı olan avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilene kadar olan dava, iş ve bu işlemler için ödenen ücreti ifade eder. Avukat tarafından takibi gerçekleştirilen dava yada bu işle ilgili olarak düzenlenen dilekçeler ve gerçekleştirilen diğer işlemler için ayrı ücret ödenmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret yada kabulü halinde avukatlık ücreti ödenmez.

Buna karşılık İcra takipleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyizen ve Bölge İdare ve Bölge Adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücret ödenmesini gerektirir. Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu tarife gereği belirlenen ücretin tamamına hak kazanmaktadır.

Bunun dışında kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır. Bunlara ek olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021 yılı fiyatlarına ait detayları ekte bulabilir siniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 Yılı Listesi

Dava ve takipler dışındaki hukuki yardımlar, iş takibi konusunda, para değeri olsun yada olmasın hukuki süreç konusunda destek alınması durumunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücretlendirmeye tabidir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 Resmi Gazete duyurusu ektedir.

Dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Büroda sözlü danışma ilk 1 saate kadar 675 TL
 • Takip eden her saat için 405 TL
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ilk 1 saate kadar 1.405 tl
 • Takip eden her saat için 695 TL
 • Yazılı danışma için ilk 1 saate kadar 1.405 TL
 • Takip eden her saat için 655 TL
 • Her türlü dilekçe yazılması ihbarname ve ihtarname protesto düzenlenmesinde 1.030 TL
 • Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 • Kira sözleşmesi ve benzeri 1.350TL
 • Tüzük yönetmelik miras sözleşmesi vasiyetname vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 4.100TL
 • Şirket ana sözleşmesi şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri ticari işlerle ilgili sözleşmeler 2.065 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  Yunanistan da referandumdan hayır çıktı borsaları ralli bekliyor

İş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Bir durumun belgelendirilmesi ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 1.030 TL
 • Bir hakkın doğumu tespiti ve tescili nakli değiştirilmesi sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 1.700 TL
 • İpotek tesisi ve öteki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeniyle sürekli sözleşme ile çalışan bankalar finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 405 TL
 • Tüzel kişi tacirlerin Ana sözleşmelerinin onanması bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 7.615 TL
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 3.400 TL
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 • Duruşmasız ise 13.875 TL
 • Duruşmalı ise 24.000 TL
 • Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarihinin 3 kısmına göre belirlenir
 • 6502 sayılı kanunu 70 maddesinin 1. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri sebze ve meyve hal hakem heyetleri ile sunulacak hukuki yardımlar bu tarifenin 3 kısmına göre belirlenir ancak üç kısma göre belirlenecek hizmete göre konu işin ücreti ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 925 TL

avukatlik,asgari ücret,2022

1136 sayılı kanunun 35.maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret;

 • Yapı kooperatiflerinde 2.840 TL
 • Anonim şirketlerde 4.255 TL
 • Takip edilen dava takip işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 4.255 TL

BUNUNLA İLGİLİ:  Türkiye'de Kaç Araç Var? 2019 İstanbul Araç Sayısı

Takip edilen dava takip ve işlerde bu tarihe göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

Yargı yerlerinde icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz ihtiyati tedbir delillerin tespiti icranın geri bırakılması ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için
 • Duruşmasız ise 1.140 TL
 • Duruşmalı ise 1.405 TL
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 1.875 TL
 • Ortaklığın giderilmesi ve Taksim davaları için 4.255 TL
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 • Duruşmasız ise 2.840 TL
 • Duruşmalı ise 3.675 TL
 • Tüketici mahkemelerinde görülen Kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 2.550 TL

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İcra dairelerinde yapılan takipler için 900 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 1.050 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen davalar ve duruşmalı işler için 1.700 TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.700 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1.550 TL
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.550 TL
 • Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.175 TL
 • Sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2.000 TL
 • Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100 TL
 • Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.550 TL
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.375 TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250 TL
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100 TL
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250 TL
 • Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için 2.840 TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için;
 • Duruşmasız ise 2.550 TL
 • Duruşmalı ise 3.890 TL
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için;
 • İlk derecede görülen davalar için 4.220 TL
 • İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 2.550 TL
 • İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken işlemleri olan işler için 5.100 TL
 • Sayıştay ‘da görülen hesap yargılamaları için;
 • Duruşmasız ise 4.500 TL
 • Duruşmalı ise 7.425 TL
 • Yargıtay da ilk derecede görülen davalar için 7.425 TL
 • Danıştay ‘da ilk derecede görülen davalar için;
 • Duruşmasız ise 4.500 TL
 • Duruşmalı ise 7.425 TL
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 3.815TL
 • Uyuşmazlık mahkemesindeki davalar için 4.500 TL
 • Anayasa mahkemesinde görülen dava ve işler için;
 • Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar 15.750TL
 • Bireysel başvuru
 • Duruşmalı işlerde 7.425 TL
 • Duruşmasız işlerde 4.500 TL
 • Diğer dava ve işler 9.280 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  Haftalık altın ve dolar kuru yorumu 20.10.2015

Yargı yerleri ile İcra ve İflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İlk 40.000 TL için % 15
 • Sonra gelen 50.000 TL için % 13
 • Sonra gelen 90.000 TL için % 9.50
 • Sonra gelen 250.000 TL için % 7
 • Sonra gelen 620 bin TL için % 5
 • Sonra gelen 775 bin TL için % 3,50
 • Sonra gelen 1 milyon 275 bin TL için % 1.80
 • 3 milyon 100 bin TL’den yukarısı için % 1

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 Soru Cevap

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022 – 2022 Avukatlık asgari ücret tarifesi rakamlarının makalemizde linki mevcuttur.
 • Avukatlık Asgari Ücret Hesaplama- Ücret hesaplama rakamlarına makalemizden ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Asgari Ücret Tarifesi 2022- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukat Tutma Ücretleri- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukat Vekalet Ücreti 2022- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • 2022 Avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girecek? 2022 yılı başlangıcı ile yürürlüğe girecektir.
 • Avukatlar dava başı ne kadar alır 2022- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık asgari ücret tarifesi yüzde kaç?- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
 • Avukatlık asgari ücret tarifesi 2022 ne kadar?- Makalemizden asgari ücret rakamlarına ulaşabilirsiniz.
About Author

Finansçı

4 Comments

 • Avukatlık asgari ücretleri yüksek mahkemeye isiniz düşmesin aman

 • Avukatlık asgari ücret tablosu iyi gibi ama avukatlar çok fazla fiyat isteyebiliyorlar

 • avukatlık asgari ücret tarifesi cidden fiyatlar yüksek. Maddi durumu iyi olmayan biri avukatlık asgari ücret 2022 listesine bakınca dava açmaktan vazgeçer cidden.

 • Umarım kimsenin avukatlık bir işi olmaz. Yoksa avukatlık ücret listesine hüzünle bakmak zorunda kalırsınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir