1 March 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 2020 yılında bir çok gider ve gelir kaleminde olduğu gibi artış gösterdi. Mahkemeler tarafından tüm hukuki yardım işlemleri, taraflar arasında sonlandırılan uyuşmazlıklarda tüm merci kararları gereği ve kanun gereği Mahkemeler tarafından karşı tarafa ödetilmesi gereken avukatlık ücretinin takdirinde 19.03.1969 th ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu ve bu tarifeye ait hükümlerin uygulanması gerektiği bildirilir.

Taraflar arasında geçerli avukatlık ücreti karara bağlanmamış yada karara varılan geçerli avukatlık ücretinin geçersiz olması durumunda, mahkemeler tarafından, dava konusu edilen tutar üzerinden Avukatlık asgari ücret tarifesi gereği belirtilen avukatlık ücreti altında kalan bir ücret için karar verilemez. Belirtilen tarife 1136 sayılı kanun 164. madde 4.fıkra gereği gerçekleşecek olan akdi avukatlık ücretinin belirlenmesi sürecinde asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Avukatlık Ücreti Hangi Durumlarda Ödenir?

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı olan avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilene kadar olan dava, iş ve bu işlemler için ödenen ücreti ifade eder. Avukat tarafından takibi gerçekleştirilen dava yada bu işle ilgili olarak düzenlenen dilekçeler ve gerçekleştirilen diğer işlemler için ayrı ücret ödenmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret yada kabulü halinde avukatlık ücreti ödenmez.

Buna karşılık İcra takipleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyizen ve Bölge İdare ve Bölge Adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücret ödenmesini gerektirir. Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu tarife gereği belirlenen ücretin tamamına hak kazanmaktadır.

Bunun dışında kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır. Bunlara ek olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 yılı fiyatlarına ait detayları ekte bulabilir siniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 Yılı Listesi

Dava ve takipler dışındaki hukuki yardımlar, iş takibi konusunda, para değeri olsun yada olmasın hukuki süreç konusunda destek alınması durumunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücretlendirmeye tabidir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Pasaport Harçları-Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Büroda sözlü danışma ilk 1 saate kadar 450 TL
 • Takip eden her saat için 270 TL
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ilk 1 saate kadar 935 tl
 • Takip eden her saat için 460 TL
 • Yazılı danışma için ilk 1 saate kadar 935 TL
 • Takip eden her saat için 435 TL
 • Her türlü dilekçe yazılması ihbarname ve ihtarname protesto düzenlenmesinde 685 TL
 • Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
 • Kira sözleşmesi ve benzeri 900 TL
 • Tüzük yönetmelik miras sözleşmesi vasiyetname vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 2.730 TL
 • Şirket ana sözleşmesi şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.375 TL

İş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret;

 • Bir durumun belgelendirilmesi ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 685 TL
 • Bir hakkın doğumu tespiti ve tescili nakli değiştirilmesi sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 1.130 TL
 • İpotek tesisi ve öteki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeniyle sürekli sözleşme ile çalışan bankalar finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 270 TL
 • Tüzel kişi tacirlerin Ana sözleşmelerinin onanması bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 5.075 TL
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 2.265 TL
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
 • Duruşmasız ise 9.250 TL
 • Duruşmalı ise 16.000 TL
 • Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarihinin 3 kısmına göre belirlenir
 • 6502 sayılı kanunu 70 maddesinin 1. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri sebze ve meyve hal hakem heyetleri ile sunulacak hukuki yardımlar bu tarifenin 3 kısmına göre belirlenir ancak üç kısma göre belirlenecek hizmete göre konu işin ücreti ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 615 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  Plakaya Yazılan Ceza Sorgulama Bankaların İnternet Sitelerinden Ödenebilecek

1136 sayılı kanunun 35.maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret;

 • Yapı kooperatiflerinde 1.890 TL
 • Anonim şirketlerde 2.835 TL
 • Takip edilen dava takip işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 2.835 TL

Takip edilen dava takip ve işlerde bu tarihe göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir

Yargı yerlerinde icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz ihtiyati tedbir delillerin tespiti icranın geri bırakılması ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için
 • Duruşmasız ise 755 TL
 • Duruşmalı ise 935 tl
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 1.250 TL
 • Ortaklığın giderilmesi ve Taksim davaları için 2.835 TL
 • Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
 • Duruşmasız ise 1.890 TL
 • Duruşmalı ise 2.450 TL
 • Tüketici mahkemelerinde görülen Kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 1.700 TL

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İcra dairelerinde yapılan takipler için 600 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 700 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen davalar ve duruşmalı işler için 1.130 TL
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.130 TL
 • İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1.030 TL
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.030 TL
 • Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.450 TL
 • Sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1.320 TL
 • Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.400 TL
 • Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.700 TL
 • Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.910 TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 6.810 TL
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.400 TL
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 6.810 TL
 • Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için 1.890 TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için;
 • Duruşmasız ise 1.700 TL
 • Duruşmalı ise 2.590 TL
 • Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için;
 • İlk derecede görülen davalar için 2.810 TL
 • İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 1.700 TL
 • İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken işlemleri olan işler için 3.400 TL
 • Sayıştay ‘da görülen hesap yargılamaları için;
 • Duruşmasız ise 3.000 TL
 • Duruşmalı ise 4.950 TL
 • Yargıtayda ilk derecede görülen davalar için 4.950 TL
 • Danıştay ‘da ilk derecede görülen davalar için;
 • Duruşmasız ise 3.000 TL
 • Duruşmalı ise 4.950 TL
 • Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2.540 TL
 • Uyuşmazlık mahkemesindeki davalar için 3.000 TL
 • Anayasa mahkemesinde görülen dava ve işler için;
 • Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar 10.500 TL
 • Bireysel başvuru
 • Duruşmalı işlerde 4.950 TL
 • Duruşmasız işlerde 3.000 TL
 • Diğer dava ve işler 6.185 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  2021 Değerli Kağıt Bedelleri Ne Kadar? Kimlik Kartı-Ehliyet Ücretleri

Yargı yerleri ile İcra ve İflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

 • İlk 40.000 TL için % 15
 • Sonra gelen 50.000 TL için % 13
 • Sonra gelen 90.000 TL için % 9.50
 • Sonra gelen 200.000 TL için % 7
 • Sonra gelen 620 bin TL için % 5
 • Sonra gelen 775 bin TL için % 3,50
 • Sonra gelen 1 milyon 275 bin TL için % 1.80
 • 3 milyon 100 bin TL’den yukarısı için % 1

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir