17 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Konsolosluk Harçları 2017

Konsolosluk Harçları 2017

Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için 492 sayılı Kanunun 138. maddesi gereği, Her yıl başından geçerli olacak şekilde bir önceki sene uygulanmakta olan harçların o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranı baz alınarak arttırılacağı belirtilerek Konsolosluk Harçları 2017 başlığında ayrıca yayınlanmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen 2016 yılı yeniden değerlendirme oranı olan % 3,83 olup 11/11/2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ‘ne göre ilan edilmiştir. 

492 sayılı Kanun 138. mükerrer maddesi gereği, Kanunda ilişkili alanlarda yer alan ve 75 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar yeniden değerlendirme oranı dahil %7,50 oranında artış göstermiştir. Artışı gerçekleşen tutarlar 01.01.2017 tarihi itibari ile uygulanacak şekilde tebliğde belirtilen tablolarda Konsolosluk Harçları 2017 olarak gösterilmektedir. Değerli Kağıt Bedelleri 2017 yazımızdan Pasaport ücretleri konusunda bilgi edinebilir siniz.

Ekteki 2, 5 ve 7 numaralı tarifelerin bazı alanlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları Konsolosluk Harçları 2017 olarak belirtilmektedir. Belirtilen bu maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu çıkacak olan ve asgari ve azami hadler arasında yer alan harcın 10 Kuruşa kadar olan kesirleri de tahsil edilmeyecek olarak belirtilmektedir. Ek olarak Pasaport harçları 2017 yazımız faydalı olabilir.

Konsolosluk Harçları 2017

I- Değer üzerinden alınacak harçlar;  
1. Tereke işlerinde:  
a) Terekenin,tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu
takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 11,38)
2. Sulhnameler:  
(Kararda yazılı değer üzerinden):  
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil (Binde 45,54)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:  
Yurt dışında konsolosluklara ve Büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83)
4. Türkiye ‘ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 2,27)
II. Gemicilik işlerinde ton,üzerinden alınacak harçlar:  
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan 1,138
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,590
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi beher rüsum tonilatosundan 0,590
III. Maktu harçlar:  
1. Gemi jurnalinin tasdiki:  
a) Jurnalin tasdiki 98,90
b) Jurnala sayfa ilavesi 38,50
2. Vizeye tabi olan yabancı hava,ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 401,50
3. İmza ve mühür tasdiki:  
a) Bulunulan yabancı memleketteki,yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk, makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı, memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne, şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 38,50
b) İmza ve mühürlerin metne şamil, olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 78,40
4. Yabancı memlekette usulüne uygun,olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o, memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 38,50
5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:  
a) Birinci sayfa için 38,50
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 17,80
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:  
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 65,40
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 132,90
7. Terekenin mühürlenmesi 98,90
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 58,60
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar 38,50
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak 98,90
BUNUNLA İLGİLİ:  İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk işlemleri için Konsolosluk Harçları 2017 tablosundan faydalanabilir siniz. Konsolosluk Harçları 2017 olarak data da belirtilen rakamlar her yıl Harçlar Kanunu Genel tebliği 2017 yılı kapsamında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ‘ne göre ilan edilir. 2017 yılında gerçekleşecek konsolosluk işlemleri için ekli tabloda belirtilen konsolosluk harçlarını dikkate alabilir siniz.

konsolosluk telefonları, konsolosluk adresleri, türk konsolosluğu, konsolosluk çağrı merkezi
Konsolosluk Harçları ne kadar 2017

Konsolosluk Çağrı Merkezi Telefon Numaraları:

Konsolosluk işlemleri konusunda bilgi ve yardım almak için 24 saat Konsolosluk Çağrı Merkezi ile görüşebilir siniz. Aşağıda farklı ülkelerden iletişim kuracağınız telefon numaraları belirtilmiştir.

ABD ve Kanada= +888 566 7656, İngiltere= +203 608 8090, Fransa= +180 146 335, Almanya= +303 080 7090, Hollanda= +010 766 0007, Avusturya= +720 115 890, Farklı Ülkeler= +90 312 292 2929

İlgili olabilecek diğer Harç yazılarımız ekteki gibidir;

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir