İcra Harçları 2020 – İflas Harçları 2020

27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. İcra Harçları 2020- İflas Harçları 2020 başlığı altında ilan edilen harç tutarlarını sizler için derlemeye çalıştık.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplama yapılarak tespit ve ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %22,58 olarak ilan edilmiş olup, 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmektedir.

1/1/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı bulunan tarifelerde belirtilen ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile tespit edilen 2017 yılında uygulanmakta olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında yani %22,58 oranında artırılmıştır. Artırılan bu harç tutarları 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmektedir.

İcra Harçları 2020- İflas Harçları 2020

Resmi Gazete’ de açıklanan İcra Harçları 2020- İflas Harçları 2020 tablosuna göre tahsil edilmesi gereken harç tutarlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe alınacak bu harçların üzerinde geçmeye çalışalım. 2018 İcra harçları  ile karşılaştırma yapmak isterseniz makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

İcra Harçları 2020

 • İcraya Başvurma Harcı 2020 : 54.40 TL (İcra Harcı)
 • Değeri Belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 2020 : 54.40
 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan %4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10
 • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38
 • Resmi ve Özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş,ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan %4,55
 • Takip ve talebi bulunmayan alacaklılara icra ve iflas kanununun 125. maddesi 3.fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin icra emri üzerine tahliye edilmesi halinde %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin tahliyesinin icra marifetiyle olması durumunda %4,55
 • Menkulun icra emrinin tebliği üzerine teslimi halinde %2,27
 • Menkulun icra marifetiyle teslimi halinde %4,55 
 • İdare harçları 37.50 TL harç tahsilatı yapılmaktadır. ( haczedilen gayrimenkulun idaresi, kira mukaveleleri düzenleme ve hesaplarının tutulması için ödenen tutar)

İflas Harçları 2020

 • Maktu harç tutarı 89.60 TL
 • İflasta paylaşılan para üzerinden %4,55
 • Konkordato alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 11,38 harç tahsilatı yapılmaktadır.

İcra harçları ve iflas harçlarında belirtilen harç tutarlarına ek olarak daire dışında memur aracılığı ile yapılması durumunda memur için ekstra ödenecek tutar 127.60 TL.

Cevap Ver