16 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları – İstisna Ve Muaf Tutulan Durumlar

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları – İstisna Ve Muaf Tutulan Durumlar

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 27 Aralık 2016 tarihinde 29931 sayılı Resmi Gazete’ de açıklanan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4.maddesi gereği belirtilen istisna tutarları ile beraber 16. madde de belirtilen Vergi Tarifesi matrahı dilim tutarları yeniden değerlendirme oranında arttırılarak tespit edilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 2018 – İstisna Ve Muaf Tutulan Durumlar

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4.maddesi gereği her yıl uygulanacak istisna tutarları, bir önceki sene uygulanan istisna rakamlarına göre Vergi Usül Kanunu hükümleri gereği her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ile artış yapılarak tespit edilmektedir. Resmi Gazete ‘de, arttırım esnasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır olarak belirtilmektedir. 

 • Veraset nedir? Veraset tabiri, miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade eder.
 • İvazsız intikal nedir? İvazsız intikal tabiri, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade eder.

Veraset ve İntikal Vergisi 2018 İstisna Tutarları

2018 yılında Veraset ve İntikal Vergisi ödeyecek olanlar için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4.maddesi gereği uygulanacak istisna tutarlarının detayı ekteki gibidir;

 • Evlatlıklar dahil olmak üzere, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras paylarında 202.154 TL (Füruğ bulunmaması durumunda eşe isabet eden miras payında 404.556 TL),
 • İvazsız şekilde gerçekleşen intikallerde 4.656 TL,
 • Mal ve nakit para üzerinde düzenlenmiş olan çekilişler ve yarışmalar sonrasında 5602 sayılı Şans Oyunları Kazancına dair ödenecek vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanun içerisinde belirtilmiş olan şans oyunları sonrası kazanılan ikramiyeler sonrasında 4.656 TL dışında kalan tutarlar üzerinden hesaplama yapılacaktır.

İvazsız olarak vaki intikallerden, istisna tutarları altında kalan rakamlar için Vergi dairesine beyanname verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 2018 yılı için veraset yolu ile intikaller ve ivazsız olarak gerçekleşen intikaller sonrasında ödenecek vergi tarifeleri aşağıda belirtilmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Arabuluculuk Ücreti 2020 Tarifesi- Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Veraset ve İntikal Vergisi 2018 Rakamları

 
Matrah
Verginin Oranı (%)
Veraset Yolu ile İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk
240.000
TL
1
10
Sonrasında gelen
570.000
TL
3
15
Sonrasında gelen
1.270.000
TL
5
20
Sonrasında gelen
2.200.000
TL
7
25
Matrah rakamının
4.280.000
TL’yi aşan kısmı için
10
30

Bir şahsa anne, baba, eş ve çocuklarından (evlatlık olarak evlat edinen kişilere yapılan ivazsız intikaller hariç tutulur), ivazsız mal intikali durumunda vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede belirtilen oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Kimler Veraset ve İntikal Vergisinden Muaftır.

 • Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaata hadim cemiyet, siyasi parti ve bunlara ait olan veya bu kurumların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar;
 • Yukarıdaki maddede belirtilenlerin dışında kalan hükmü şahıslara ait olup umumun kullanımı için ilim, araştırmalar, kültürel, sanatsal, sıhhat, eğitim, din, hayır işleri, imar, spor gibi amaçlar için kurulan teşekküller;
 • Yabancı Devlet ‘lerin Türkiye’de bulunan elçileri, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç tutulur) ile elçilik ve konsolosluklara dahil ve o Devletin tabiiyetinde bulunan memurları ve Türkiye’ de resmi bir görevde memur edilenler ile bu belirtilen kişilerin aileleri efradı (Mütekabiliyet şartıyla) (Türk tabiiyetinde bulunan kişi ve kuruluşlardan veraset tarikıyle veya sair suretle mal iktisab edenler ile yukarıda belirtilenlerin dışında kalıp da Türkiye’de ikamet eden kişi ve kurumların Türkiye’de bulunan mallarını veraset tarikıyla veya sair suretle iktisab edenler hariç).
veraset ve intikal vergisi muaf olanlar
Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olan ödemeler nelerdir?

Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olan ödemeler nelerdir?

 • Veraset tarikı ile intikali gerçekleşen ev eşyaları ile murise ait olan zat eşyası yada aile hatıraları olarak değerlendirilen tablolar,kılıçlar,madalyalar gibi eşyalar,
 • Örf ve adete göre verilmekte olan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkul hariç)
 • Bilimum sadakalar muaf tutulmuştur,
 • Veraset ve İntikal vergisinden muaf olan kurumlarda ilk iki şıkta belirtilen kurumlar tarafından usule uygun olarak gerçekleşen yardımlar,
 • Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna bağlı müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetler veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile bu aylıkların dışında verilen emekli ikramiyesi ile dul ve yetim evlenme ikramiyesi ve hizmet süresini doldurmamış olanların dul ve yetimlerine aylık yerine toplu olarak yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine ödenen paralar;
BUNUNLA İLGİLİ:  Tapu Harcı Ne Kadar Oldu? Tapu Harcını Kim Öder?

 

 • Harp esnasında veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve eğitimler sırasında yada bunlarda aldığı yaralar sonrasında vefat eden subay, astsubay ve erlerin (Jandarmalar dahil) görev esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve anne ve babalarına intikal eden bütün malların kıymetinden (eşe ve çocuklara olarak belirtilen tutar) kabul edilen miktarın bir misli;
 • Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlanan kişinin bağışlayan kişiden evvel vefatı durumunda bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
 • Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet durumunda intikal eden mallar (kuru mülkiyet durumunda kaldığı sürece.)
 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sunulan vakıflara kuruluşu esnasında veya kurulduktan sonrasında tahsis edilen mallar.
 • Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetki verilen trafik komisyonları ile ticari plaka satışı sonrası elde edilen paralardan, ticari, plakalı araç sahiplerine verilen miktarlar.
veraset ve intikal vergisi istisnalari
veraset ve intikal vergisi istisnalari
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirtilen tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yolu ile devir ve iktisabına dair işlemler.
 • Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi aktarımlar ve yardımlar,
 • 28/3/2001 tarih ve 4632 numaralı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu dahilinde bireysel emeklilik hesaplarına yapılan Devlet katkıları için hak edilen kısımları,
 • 2018 istisna tutarları başlığında belirtilen rakamlara göre, her bir takvim yılında uygulanacak olan istisna hadleri, bir önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince belirlenen yeniden değerleme oranı ile artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmayacak olarak belirtilmektedir.

Vefat eden kişinin Banka hesabındaki para nasıl alınır?

About Author

Finansçı

3 Comments

 • En azından emekli ikramiyelerinden veraset intikal vergisi kesmiyorlar onada şükür.

 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması da uğraştırıcı oluyor biraz. Veraset İntikal vergisi kaldırıldı diye bir çok yerde yazılar okuduk ama çok anlayamıyor insan. Veraset intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur? veraset ve intikal vergisi nereye ödenir gibi sorulara uğraşmadan yol üstünde herhangi bir vergi dairesine girerek üzerimize düşen neyse ödeyebilmeliyiz bence

 • Veraset intikal vergisi intikal esnasında peşin tahsil edilmeli ve oranlar yarı yarıya düşürülmeli

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir