Konsolosluk Harçları 2022 Yılında Ne Kadar Oldu?

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. Konsolosluk Harçları 2022 başlığı altında ilan edilen harç tutarlarını sizler için derlemeye çalıştık.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplama yapılarak tespit ve ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %36,20 olarak ilan edilmiş olup, 21.12.2021 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmektedir

Ekteki 2, 5 ve 7 numaralı tarifelerin bazı alanlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları Konsolosluk Harçları 2022 olarak belirtilmektedir. Belirtilen bu maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu çıkacak olan ve asgari ve azami hadler arasında yer alan harcın 10 Kuruşa kadar olan kesirleri de tahsil edilmeyecek olarak belirtilmektedir. 

Konsolosluk Harçları 2022

I- Değer üzerinden alınacak harçlar;  
1. Tereke işlerinde:  
a) Terekenin,tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu
takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 11,38)
2. Sulhnameler:  
(Kararda yazılı değer üzerinden):  
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil (Binde 45,54)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:  
Yurt dışında konsolosluklara ve Büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83)
4. Türkiye ‘ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 2,27)
II. Gemicilik işlerinde ton,üzerinden alınacak harçlar:  
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan 2,936
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 1,521
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi beher rüsum tonilatosundan 1,521
III. Maktu harçlar:  
1. Gemi jurnalinin tasdiki:  
a) Jurnalin tasdiki 254,90
b) Jurnala sayfa ilavesi 98,80
2. Vizeye tabi olan yabancı hava,ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 1.035,30
3. İmza ve mühür tasdiki:  
a) Bulunulan yabancı memleketteki,yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk, makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı, memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne, şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 98,80
b) İmza ve mühürlerin metne şamil, olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 201.80
4. Yabancı memlekette usulüne uygun,olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o, memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 98,80
5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:  
a) Birinci sayfa için 98,80
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 45,40
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:  
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 168,30
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 342,40
7. Terekenin mühürlenmesi 254,90
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 150,60
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar 98,80
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak 254,90

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk işlemleri için Konsolosluk Harçları 2022 tablosundan faydalanabilir siniz. Konsolosluk Harçları 2022 olarak data da belirtilen rakamlar her yıl Harçlar Kanunu Genel tebliği 2022 yılı kapsamında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ‘ne göre ilan edilir. 2022 yılında gerçekleşecek konsolosluk işlemleri için ekli tabloda belirtilen konsolosluk harçlarını dikkate alabilir siniz.

Konsolosluk Çağrı Merkezi Telefon Numaraları:

Konsolosluk işlemleri konusunda bilgi ve yardım almak için 24 saat Konsolosluk Çağrı Merkezi ile görüşebilir siniz. Aşağıda farklı ülkelerden iletişim kuracağınız telefon numaraları belirtilmiştir.

ABD ve Kanada= +888 566 7656, İngiltere= +203 608 8090, Fransa= +180 146 335, Almanya= +303 080 7090, Hollanda= +010 766 0007, Avusturya= +720 115 890, Farklı Ülkeler= +90 312 292 2929

2 Yorumlar

  1. Hakan küçük 31 Ocak 2022
  2. Semra coşkun 1 Şubat 2022

Cevap Ver