25 April 2023

Email

info@kucukpara.com

Vergi İşlemleri

Veraset Ve İntikal Vergisi Rakamları Ne Kadar Oldu?

Veraset Ve İntikal Vergisi Rakamları Ne Kadar Oldu?

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde 30642 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de açıklanan 7338 sayılı Veraset İntikal Vergisi Kanunu 4. maddesi gereği belirtilen istisna tutarları ile beraber 16. madde de belirtilen Vergi tarifesi matrahı dilim tutarları her yıl yeniden değerlendirme oranı ile arttırılarak yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı yeniden değerlendirme oranı, 503 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %23,73 olarak ilan edilmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları 2019 – İstisna Ve Muaf Tutulan Durumlar

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4.maddesi gereği her yıl uygulanacak istisna tutarları, bir önceki sene uygulanan istisna rakamlarına göre Vergi Usül Kanunu hükümleri gereği her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ile artış yapılarak tespit edilmektedir. Resmi Gazete ‘de, arttırım esnasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır olarak belirtilmektedir. Veraset nedir? Veraset tabiri, miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade eder. İvazsız intikal nedir? İvazsız intikal tabiri, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade eder.

Veraset ve İntikal Vergisi 2019 İstisna Tutarları

2019 yılında Veraset ve İntikal Vergisi ödeyecek olanlar için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4.maddesi gereği 01 Ocak 2019 tarihinde geçerli olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıdaki hüküm kapsamında uygulanacak istisna tutarlarının detayı ekteki gibidir;

 • Evlatlıklar dahil olmak üzere, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras paylarında 250.125 TL (Füruğ bulunmaması durumunda eşe isabet eden miras payında 500.557 TL),
 • İvazsız şekilde gerçekleşen intikallerde 5.760 TL,
 • Mal ve nakit para üzerinde düzenlenmiş olan çekilişler ve yarışmalar sonrasında 5602 sayılı Şans Oyunları Kazancına dair ödenecek vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanun içerisinde belirtilmiş olan şans oyunları sonrası kazanılan ikramiyeler sonrasında 5.760 TL dışında kalan tutarlar üzerinden hesaplama yapılacaktır.
BUNUNLA İLGİLİ:  Ehliyet Harçları 2022-Trafik Harçları 2022

İvazsız olarak vaki intikallerden, istisna tutarları altında kalan rakamlar için Vergi dairesine beyanname verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 2019 yılı için veraset yolu ile intikaller ve ivazsız olarak gerçekleşen intikaller sonrasında ödenecek vergi tarifeleri aşağıda belirtilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi 2019 Rakamları

Bir şahsa anne, baba, eş ve çocuklarından (evlatlık olarak evlat edinen kişilere yapılan ivazsız intikaller hariç tutulur), ivazsız mal intikali durumunda vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede belirtilen oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/03/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları hasılatından alınan Vergi, Fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL ödenmektedir.

Kimler Veraset ve İntikal Vergisinden Muaftır.

 • Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaata hadim cemiyet, siyasi parti ve bunlara ait olan veya bu kurumların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar;
 • Yukarıdaki maddede belirtilenlerin dışında kalan hükmü şahıslara ait olup umumun kullanımı için ilim, araştırmalar, kültürel, sanatsal, sıhhat, eğitim, din, hayır işleri, imar, spor gibi amaçlar için kurulan teşekküller;
 • Yabancı Devlet ‘lerin Türkiye’de bulunan elçileri, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç tutulur) ile elçilik ve konsolosluklara dahil ve o Devletin tabiiyetinde bulunan memurları ve Türkiye’ de resmi bir görevde memur edilenler ile bu belirtilen kişilerin aileleri efradı (Mütekabiliyet şartıyla) (Türk tabiiyetinde bulunan kişi ve kuruluşlardan veraset tarikıyle veya sair suretle mal iktisab edenler ile yukarıda belirtilenlerin dışında kalıp da Türkiye’de ikamet eden kişi ve kurumların Türkiye’de bulunan mallarını veraset tarikıyla veya sair suretle iktisab edenler hariç).
BUNUNLA İLGİLİ:  Plakaya Yazılan Ceza Sorgulama Bankaların İnternet Sitelerinden Ödenebilecek

Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olan ödemeler nelerdir?

 • Veraset tarikı ile intikali gerçekleşen ev eşyaları ile murise ait olan zat eşyası yada aile hatıraları olarak değerlendirilen tablolar,kılıçlar,madalyalar gibi eşyalar,
 • Örf ve adete göre verilmekte olan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkul hariç)
 • Bilimum sadakalar muaf tutulmuştur,
 • Veraset ve İntikal vergisinden muaf olan kurumlarda ilk iki şıkta belirtilen kurumlar tarafından usule uygun olarak gerçekleşen yardımlar,
 • Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna bağlı müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetler veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile bu aylıkların dışında verilen emekli ikramiyesi ile dul ve yetim evlenme ikramiyesi ve hizmet süresini doldurmamış olanların dul ve yetimlerine aylık yerine toplu olarak yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine ödenen paralar;
 • Harp esnasında veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve eğitimler sırasında yada bunlarda aldığı yaralar sonrasında vefat eden subay, astsubay ve erlerin (Jandarmalar dahil) görev esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve anne ve babalarına intikal eden bütün malların kıymetinden (eşe ve çocuklara olarak belirtilen tutar) kabul edilen miktarın bir misli;
 • Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlanan kişinin bağışlayan kişiden evvel vefatı durumunda bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

Veraset ve İntikal Vergisinden muaf olan ödemeler nelerdir? Veraset tarikı ile intikali gerçekleşen ev eşyaları ile murise ait olan zat eşyası yada aile hatıraları olarak değerlendirilen tablolar,kılıçlar,madalyalar gibi eşyalar, Örf ve adete göre verilmekte olan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkul hariç) Bilimum sadakalar muaf tutulmuştur, Veraset ve İntikal vergisinden muaf olan kurumlarda ilk iki şıkta belirtilen kurumlar tarafından usule uygun olarak gerçekleşen yardımlar, Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna bağlı müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetler veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile bu aylıkların dışında verilen emekli ikramiyesi ile dul ve yetim evlenme ikramiyesi ve hizmet süresini doldurmamış olanların dul ve yetimlerine aylık yerine toplu olarak yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine ödenen paralar; Harp esnasında veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve eğitimler sırasında yada bunlarda aldığı yaralar sonrasında vefat eden subay, astsubay ve erlerin (Jandarmalar dahil) görev esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve anne ve babalarına intikal eden bütün malların kıymetinden (eşe ve çocuklara olarak belirtilen tutar) kabul edilen miktarın bir misli; Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlanan kişinin bağışlayan kişiden evvel vefatı durumunda bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar; Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet durumunda intikal eden mallar (kuru mülkiyet durumunda kaldığı sürece.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sunulan vakıflara kuruluşu esnasında veya kurulduktan sonrasında tahsis edilen mallar. Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetki verilen trafik komisyonları ile ticari plaka satışı sonrası elde edilen paralardan, ticari, plakalı araç sahiplerine verilen miktarlar. veraset ve intikal vergisi istisnalari 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirtilen tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yolu ile devir ve iktisabına dair işlemler. Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi aktarımlar ve yardımlar, 28/3/2001 tarih ve 4632 numaralı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu dahilinde bireysel emeklilik hesaplarına yapılan Devlet katkıları için hak edilen kısımları, 2018 istisna tutarları başlığında belirtilen rakamlara göre, her bir takvim yılında uygulanacak olan istisna hadleri, bir önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince belirlenen yeniden değerleme oranı ile artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmayacak olarak belirtilmektedir.

 • Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet durumunda intikal eden mallar (kuru mülkiyet durumunda kaldığı sürece.)
 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sunulan vakıflara kuruluşu esnasında veya kurulduktan sonrasında tahsis edilen mallar.
 • Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetki verilen trafik komisyonları ile ticari plaka satışı sonrası elde edilen paralardan, ticari, plakalı araç sahiplerine verilen miktarlar.
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirtilen tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yolu ile devir ve iktisabına dair işlemler.
 • Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi aktarımlar ve yardımlar,
 • 28/3/2001 tarih ve 4632 numaralı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu dahilinde bireysel emeklilik hesaplarına yapılan Devlet katkıları için hak edilen kısımları,
 • 2018 istisna tutarları başlığında belirtilen rakamlara göre, her bir takvim yılında uygulanacak olan istisna hadleri, bir önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince belirlenen yeniden değerleme oranı ile artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmayacak olarak belirtilmektedir.
BUNUNLA İLGİLİ:  Konsolosluk Harçları 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?
About Author

Finansçı

1 Comment

 • veraset ve intikal vergisi kanunu gereği veraset ve intikal vergisi istisna rakamlarına ödeme yapılması gerekiyor. Bir arada veraset intikal vergisi kaldırıldı diye haberler çıktı ama ne yazık ki öle olmadı. Mirası almaya hak kazanmak için veraset ve intikal vergisini ödemeniz gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir